Samovrednovanje i ocjena kvaliteta

Samovrednovanje i ocjena kvaliteta

Samovrednovanje i ocjenjivanje kvaliteta Univerziteta, u pravilu, izvodi se jednom godišnje, na kraju kalendarske godine, a po potrebi može se izvoditi i za akademsku godinu na zahtjev nadležnih organa.

Ciljevi samovrednovanja i ocjene kvaliteta su:

  • izrada sveobuhvatnog izvještaja o stanju kvaliteta na Univerzitetu,
  • obezbjeđenje uslova za spoljašnju evaluaciju,
  • priprema Univerziteta za proces akreditacije,
  • doprinos izradi i reviziji strateških dokumenata Univerziteta.

Samovrednovanje i ocjena kvaliteta sprovodi se u skladu ca propisima i dokumentima u prilogu.

Prilozi:

Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2024. godina
Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2016. godina
 Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2009.
 Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2010.
 Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

Zakon o Visokom obrazovanju
     Izmjene i dopune Zakona o Visokom obrazovanju 15.07.2011. godine
     Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 07.09.2012. godine
     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 9.12.2013. godine