Комитет за обезбјеђење квалитета

Комитет за обезбјеђење квалитета

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву је одлуком 01-С-222-IX/09 од 15.05.2008. године формирао Комитет за осигурање квалитета. Комитет за осигурање квалитета представља стручно и савјетодавно тијело Сената Универзитета у области осигурања квалитета.

Комитет за осигурање квалитета има сљедеће надлежности:

 • предлаже Ректору и Сенату Универзитета конкретне пројекте и активности, подстиче иновације и развој у циљу осигурања и унапређења квалитета;
 • промовише изградњу културе квалитета на Универзитету и организационим јединицама у саставу Универзитета;
 • дефинише стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета;
 • припрема приједлоге побољшања стандарда, процедура и метода провјере квалитета,
 • спроводи поступке самовредновања на Универзитету;
 • планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета на Универзитету и организационим јединицама у саставу Универзитета;
 • разматра извјештаје о редовном самовредновању Универзитета и организационих јединица у саставу Универзитета;
 • предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим областима;
 • подноси извјештај Сенату Универзитета о стању у области квалитета, најмање једном годишње;
 • израђује и предлаже документацију система за осигурање квалитета,
 • предлаже спољашњу провјеру квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом;
 • доноси пословник о своме раду;
 • образује радна тијела Комитета, у складу са пословником Комитета;
 • обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Комисије за осигурање квалитета на факултетима и академијама су Комисије за израду извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета и Комисије за спровођење студентске анкете.