Regulations and Documents

Regulations and Documents

Politika kvaliteta

Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta

Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2024. godina

Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2016. godine

Procesi Univerziteta

Postupak izvođenja mjera za poboljšanje kvaliteta rada na Univerzitetu
Obrazac 1 – zahtjev za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 2 – nalog za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 3 – izvještaj o realizaciji mjere za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta

Postupak unutrašnje provjere kvaliteta
Dijagram toka interne provjere
Obrazac 1 – Godišnji plan internih provjera
Obrazac 2 – Zahtjev za internu provjeru
Obrazac 3 – Obavještenje o internoj provjeri
Obrazac 4 – Nalog za internu provjeru
Obrazac 5 – Program i plan interne provjere
Obrazac 6 – Kontrolni list za internu provjeru
Obrazac 7 – Nalaz interne provjere
Obrazac 8 – Izvještaj o internoj provjeri

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Prilog 1 – Anketna pitanja
Prilog 2 – Korisničko uputstvo za studente
Prilog 3 – Korisničko uputstvo za saradnike za osiguranje kvaliteta
Prilog 4 – Reprezentativan broj odgovora

Model za strateško planiranje

Strategija razvoja 2021-2026
Strategija razvoja 2015-2020
Strategija razvoja 2015-2020 – Akcioni planovi
Strategija razvoja 2007-2013
Strategija komunikacije sa javnošću 2017-2022
Politika komunikacije sa javnošću
Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018-2023

Postupak predlaganja, usvajanja i izmjene studijskih programa
Nastavni plan obrazac
Program predmeta – silabus
Program predmeta silabus – objašnjenje

Magna Charta Universitatum
Lisabonska konvencija
Sorbonska deklaracija
Bolonjska deklaracija
Salamanska konvencija
Praški komunike
Berlinski komunike
Bergenski komunike
ENQA standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
Londonski komunike 2007
Komunike iz Leuvena 2009
Budimpeštansko-bečka deklaracija 2010
Bukureštanski komunike 2012
Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta
Jerevanski komunike 2015

Dodatak diplomi – model
Dodatak diplomi – priručnik
Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH implementacija
Priznavanje – državni akcioni plan
Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – implementacija
Odluka o Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH
Smjernice uz Kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH