Правилници

Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

Правилник о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о условима и поступку додјељивања звања professora emeritusa

Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о поступку еквиваленције

Правилник о организовању ванредног студија

Правилник о студирању на докторским студијама

Правилник о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима

Правилник о организацији и раду катедри

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности заспослених на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

Правилник о допуни Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. године

Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. године

Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. године

Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. године

Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. године

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. године

Правилник о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета

Правилник о измјенама и допунама правилника за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета од 01.03.2012. године

Правилник о измјенама Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора и помоћника ректора Универзитета од 25.11.2015. године

Правилник о раду научно-истраживачких центара Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – пречишћен текст

Правилник о уџбенику на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о заштити од пожара

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. године

Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду центара 30.12.2016. године

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. године

Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету у Источном Сарајеву 15.02.2017. године

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. године

Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017. године

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. године

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама 10.04.2017. године

Измјена Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. године

Правилник признања 05.05.2017. године

Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. године

Правилник о процедурама реализације програма међународне сарадње Ерасмус плус(КА2) на Универзитету у Источном Сарајеву 22.05.2017. године

Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. године

Правилник о измјени Правилника о избору ректора 06.11.2017. године

Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. године

Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. године