Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистент, ужа научна област Шумарство, кандидат Бранислав Филипчић