Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистент за ужу научну област Међународна економија, кандидат Лука Марковић