Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Друштвена географија, кандидат др Александар Ђурић