Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Социјални рад, кандидат Србинка Голубовић