Start / Nauka / Projekti NIR / Horizont 2020

Horizont 2020

Šta je program Horizont 2020?

Horizont 2020 je novi program Evropske unije za istraživanja i inovacije te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi evra bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.

Horizont 2020 je otvoren za svakoga i značajno su smanjene administrativne procedure kako bi se unaprijedio kvalitet rezultata.

Horizont 2020 Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke te je stoga jedan od najvažnijih izazova za organizacije u RS i BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.

Prioritetne oblasti Horizonta 2020

Prioritet 1. Izvrsna nauka (akademska i istraživačka zajednica)

Prioritet novog evropskog programa za istraživanja i inovacije pod nazivom „Izvrsna nauka“, ima za cilј unapređenje evropskog naučnog potencijala, osiguranje stalnog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Time će se osigurati dugoročna konkurentnost evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad.

U okviru HORIZONT 2020, a kao dio Prioriteta 1 izdvaja se program Marie Sklodowska-Curie. U okviru ovog Programa postoji nekoliko vrsta grantova: doktorski i početni trening za istraživače, individualne školarine za iskusne istraživače, međunarodna intersektorska saradnja putem razmjene istraživača i inovatora i sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

Prioritet 2. Liderstvo u industriji (MSP)

Da bi Evropa zadržala vodeći položaj u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima potrebno je povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u klјučnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija. Za Liderstvo u industriji poseban naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima i finansiranju „rizičnog“ istraživanja i razvoja, odnosno onih projekata koji u sebi nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist.

Ovom prilikom definisano je šest klјučnih razvojnih tehnologija: nanotehnologija, mikro-nanoelektronika, fotonika, napredni materijali, biotehnologija i napredni proizvodni procesi i prerada.

Prioritet 3. Društveni izazovi

Aktivnosti u okviru Prioriteta 3 su usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na klјučne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim polјima tehnologija i naučnih disciplina, uklјučujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova. Interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama je vodeća ideja Horizonta 2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju.

Svi projekti koji adresiraju Društvene izazove moraju da se rade u partnerstvima sa velikim brojem organizacija iz različitih sektora kako bi mogli da budu održivi i ostvare značajan uticaj.

Više informacija o programu Horizont 2020 možete naći na stranicama:

http://ncp.ba/horizont-2020/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Državne kontakt osobe za Horizont 2020

Gosp. Ammar Miraščija
Državni NCP koordinator – IDEAS – INCO NCP
Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Adresa: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +38733492597
Mejl: ammar.mirascija@mcp.gov.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Đorđe Markez
Pravna i finansijska pitanja – Sigurnost – JRC
Organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci
Adresa: Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38751321275
Mejl: markezdj@teol.net
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Zoran Dimitrijević
SMEs (Mala i srednja preduzeća)
Organizacija: Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA – PD
Adresa: Aleja kozarskog odreda bb, 79101, Prijedor, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38752241600
Mejl: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđica. Alma Hasanović
Pristup finansijama
Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Adresa: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38733492553
Mejl: alma.hasanovic@mcp.gov.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Dina Masnik-Ćulahović
Evropsko istraživačko vijeće
Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Adresa: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +38762641635
Mejl: dmasnik@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Salko Kovačić
Buduće i tehnologije u nastajanju
Organizacija: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Adresa: Univerzitetski kampus, 88104, Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel: +38736570727
Mejl: salko@unmo.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Dalibor Drljača
Marie Skłodowska-Curie akcije – Evropska istraživačka infrastruktura
Organizacija: Univerzitet Istočno Sarajevo
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126, Istočno Sarajevo, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38766807302
Mejl: drljacad@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Jasna Hivziefendić
Informacije i komunikacijske tehnologije (ICT) – Sigurna, čista i efikasna energija
Organizacija: Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini
Adresa : Slatina 2, 75000, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel:
Mejl: jasna.hivziefendic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gdin. Danijel Šogorović
Nanotehnologije novih materijala i napredne proizvodnje i prerade – Svemir – Pametni, zeleni i integralni transport
Organizacija: Sveučilište u Mostaru
Adresa: Matice Hrvatske bb, 88000, Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel +387363370030
Mejl: danijel.sogorovic@sve-mo.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Katarina Bošnjaković
Zdravlje, demografske promjene i blagostanje – Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda morskih i pomorskih istraživanja i bio-ekonomije; Biotehnologija-Klimatske akcije, efikasnost resursa i sirovina
Organizacija: Univerzitet Istočno Sarajevo
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126, Istočno Sarajevo, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38757320330
Mejl: katarina.bosnjakovic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Nina Begović
Uključiva, inovativna i promišljena društva
Organizacija: Univerzitet u Sarajevu
Adresa: Obala Kulina Bana 7/II, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38733565119
Mejl: nina.begovic@unsa.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Mirna Raič
Euratom
Organizacija: Sveučilište u Mostaru
Adresa: Matice Hrvatske bb, 88000, Mostar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38736355020
Mejl: mirna.raic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba