Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, кандидат Биљана Балта