Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Римско право и историја државе и права, кандидат др Мирјана Пупић