Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, кандидат Јелена Вујичић

Прилог: Извјештај