Ректор Универзитета

Ректор руководи радом Универзитета. Мандат ректора траје четири године и може поново бити изабран на исту функцију. За ректора може бити изабран наставник у научно-наставном звању редовног професора, који је у радном односу са пуним радним временом на универзитету на који се пријављује на конкурс за ректора. У циљу разматрања и заузимања ставова о питањима из дјелокруга Универзитета ректор образује колегијум. Чланови колегијума су: ректор, проректор за наставу и студентска питања, проректор за научноистраживачки рад, проректор за међууниверзитетску и међународну сарадњу, студент-проректор и генерални секретар.

Проф. др Радослав Грујић


Ректор Универзитета у Источном Сарајеву


РАДОСЛАВ ГРУЈИЋ је рођен 16. априла 1959. Године у Сокоцу. Основну школу и Гимназију похађао је у родном мјесту. Био-технолошко прехрамбени одсијек је завршио 1982. године на Технолошком факултету у Бањој Луци. 1983. године је изабран за асистента на истом факултету. Постдипломске студије је завршио на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, гдје је и одбранио магистарски рад. На Технолошком факултету у Новом Саду је 1989. године одбранио докторску дисертацију. На Технолошком факултету у Бањој Луци је биран у звање доцента (1989), ванредног професора (1994) и редовног професора (1999). На Универзитету у Бањој Луци је радио у периоду 1983-2007 и обављао различите функције: био је проректор Универзитета за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу (1996-2003), декан Технолошког факултета (2003-2006), продекан за наставу на технолошком факултету (1991-1996). Од 2008. године ради на Универзитету у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник као редовни професор и шеф катедре за Прехрамбено инжењерство и технологију. 2010. године је на Универзитету у Источном Сарајеву именован за проректора за наставу и студентска питања, а у јулу 2014. године за вршиоца дужности Универзитета.

Као гостујући професор држао је наставу на постдипломским студијама на Универзитету у Сарајеву (Пољопривредно-прехрамбени факултет) и Универзитету у Тузли (Технолошки факултет), те више од 20 пута био члан комисије за одбрану докторских дисертација на Универзитетима у Београду и Новом Саду.

Током свог рада посебан допринос је дао развоју студија прехрамбеног инжењерства и прехрамбене технологије на универзитетима у Бањој Луци, Источном Сарајеву, Тузли и Сарајеву, те студија науке о исхрани људи (нутриционизма) на универзитетима у Бањој Луци и Тузли. На Технолошком факултету у Бањој Луци је развио студиј за контролу квалитета и безбједности намирница, као први такав студиј у региону, по угледу на који су касније формирани слични студијски програми на универзитетима у Београду и Новом Саду.

Кроз учешће у раду Савјета за развој високог образовања и унапређење квалитета високог образовања Републике Српске, више комисија у Министарству просвете Републике Српске, Агенције за развој високог образовања и унапређење квалитета високог образовања БиХ дао је допринос развоју високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Изузетне резултате је постигао у јачању сарадње факултета и привреде кроз трансфер знања у области прехрамбених технологија и прехрамбеног инжењерства, подизању квалитета и безбједности прехрамбених производа; први је имплементирао нови систем управљања безбједности прехрамбених производа (HACCP) у прехрамбену индустрију у региону.

Након докторирања боравио је на специјализацији на универзитетима у више земаља (САД, Енглеска, Француска, Шпанија, Белгија, Аустрија, Њемачка, Мађарска, Ирска, Србија, Португалија итд). Као његов посебан допринос треба навести успјех у међународној сарадњи и реализацији међународних пројеката.

Учествовао је у реализацији више од тридесет међународних пројеката (ТЕМПУС пројекати, FP6 и FP7 пројекти, IPA, други међународни пројекти), од чега је био координатор на 14 пројеката: Project "Tempus-PHARE JEP 13299-1998" Development of new study profile in Food Technology; Project Tempus PHARE JEP IB_JEP-16140-2001 "EU Food Law - Bridge among University and Industry" Стратегија развоја прехрамбене индустрије у Републици Српској, GTZ. 2002; EU Project Enterprise Restructuring - Agribusiness & Textiles in Bosnia & Herzegovina. 2002/03; Project Tempus PHARE UM_JEP 17004-2002 European Management Project for BIH Universities, 2003-2006; Project Tempus PHARE JEP IB_JEP-16140-2001 "Upgrading food technology curricula in Georgia" 2003-2006; Project Tempus PHARE UM_JEP 18084 European Tools for e-learning and Technology transfer in Food Technology (ETT FOOD), 2004-2007, Project TEMPUS JEP 18041-2003 Introduction of ECTS System at BA Universities, 2004-2007; Project FP-6-2002-ICO-COM-MULTILATRS/SSA- 5-BAFN, Balkan Agro Food Network, 2006-2007; Project TEMPUS JEP 40030-2005 New Bologna Oriented Doctoral Study Program in BA, 2006-2009; Projekat Building the European Food Science Education in B&H, CD_JEP-40035-2005(BA), 2005-2009; TEMPUS Project-JPHES 158989. Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies, 2009-2012; TEMPUS Project –SMGR 158999 Strengthening Quality Assurance System with Western Balkans HEIs Support of National and Regional Planned, 2009-2012.

Аутор је или коаутор у 28 књига, од чега се 14 књига користи као уџебеник на више универзитета у Републици Српској и земљама региона: Наука о исхрани човјека - књига прва и књига друга; Квалитет и анализа намирница - књига прва и књига друга; Основе технологије прераде и чувања прехрамбених производа, Развој нових прехрамбених производа, Технологија прераде меса перади, Витамини и минерали у исхрани људи. Шест књига монографског карактера је објављено на енглеском језику: HACCP - Theory and Practice; Food Safety: Information and education of consumers; Food Safety management- the role of food safety knowledge; Поглавље у монографији "Selected Topics on Food Science and Technology" и поглавље у монографији "Insight in Food Safety" (Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY), а књига "HACCP - Theory and Practice" је преведена на грузијски језик.

Допринос развоју образовања Грујић је дао кроз рецензију 10 књига и монографија и чланство у уређивачким одборима 4 научна часописа међународног значаја. Објавио је око 200 научних и стручних радова и има више од стотину цитата у свјетским часописима, те у преко 50 монографија и уџбеника објављених у свијету (највећи број на енглеском језику).

Активно говори и пише енглески и руски језик.