Istorijat

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pod imenom Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.

Tom odlukom potvrđene su ranije odluke vlasti Republike Srpske prema kojima je Univerzitet u Istočnom Sarajevu sukcesor Univerziteta u Sarajevu (1949 – 1992), kojeg je, usljed izbijanja građanskog rata u BiH, 1992. godine moralo da napusti više stotina nastavnika i saradnika, kao i više hiljada studenata srpske nacionalnosti. Slična situacija bila je i na drugim univerzitetima u BiH, koji su se nalazili na teritoriji muslimansko – hrvatske federacije (danas Federacije BiH), posebno na univerzitetima u Mostaru i u Tuzli. Zahvaljujući entuzijazmu i patriotizmu srpskih nastavnika i saradnika sa pomenuta tri univerziteta, kao i izraženoj volji naroda i vlasti Republike Srpske, osnovani su fakulteti i akademije u Palama, Zvorniku, Bijeljini, Brčkom i u Trebinju, te revitalizovana vaspitno – obrazovna, naučna, istraživačka, duhovna i umjetnička djelatnost u svim većim opštinama u istočnom dijelu Republike. Danas ti fakulteti i akademije čine temelje i stubove integrisanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Sarajevska bogoslovija kao matica Univerziteta

Univerzitet u Istočnom Sarajevu baštini i tradiciju prvih visokoškolskih institucija osnovanih u BiH. To se, prije svega, odnosi na Sarajevsku bogosloviju, koja je osnovana još 1882. godine i koja, kao prva srpska visoka škola u BiH, predstavlja svojevrsnu maticu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Poslije Drugog svjetskog rata Sarajevska bogoslovija nije nastavila rad zato što su joj prostorije nacionalizovane i oduzete. Savremena istorija Sarajevske bogoslovije počinje 1991. godine, kada je Sinod Srpske pravoslavne crkve donio odluku da se pokrene proces restitucije imovine Sarajevske bogoslovije i da se osnuje duhovna akademija u Sarajevu. Zbog građanskog rata u BiH realizacija te odluke prolongirana je do 1994. godine, kada je u Foči (tadašnjem Srbinju)osnovana Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog, koja iste godine počinje sa izvođenjem nastave kao članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U Univerzitet u Istočnom Sarajevu integrisana je tradicija i iskustvo i Poljoprivredno – šumarskog fakulteta, koji je osnovan 1940. godine kao zaseban fakultet Univerziteta u Beogradu: Medicinskog fakulteta, osnovanog 1944. godine; Pravnog fakulteta i Više pedagoške škole, koji su osnovani 1946. godine; Tehničkog fakulteta, osnovanog 1949. godine. Te iste, 1949. godine, osnovan je Univerzitet u Sarajevu, za čijeg je prvog rektora imenovan prof. dr Vaso Butozan. Univerzitet u Sarajevu s radom je počeo 2. decembra 1949. godine.

Osnivanje i početak rada fakulteta i akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nakon odluka o uspostavljanju procesa visokog obrazovanja u ovom dijelu Republike Srpske, nastavni proces na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu organizuje se akademske 1993/94. godine na Ekonomskom fakultetu, koji svoj rad obnavlja u Palama, na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, koji svoj rad obnavljaju u Foči, na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, koji svoj rad obnavlja izdvajanjem iz Univerziteta u Tuzli, i na Učiteljskom fakultetu u Bijeljini (danas Pedagoškom fakultetu). Za prvog rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabran je profesor dr Vojislav Maksimović, koji je tu dužnost obavljao u periodu od 1993. do 2000. godine.

Akademske 1994/95. godine svoj rad obnavljaju Elektrotehnički i Poljoprivredni fakultet u Lukavici (opština Istočno Novo Sarajevo), Filozofski fakultet u Palama, Mašinski fakultet u Vogošći (danas u Lukavici, opština Istočno Novo Sarajevo), Pravni fakultet u Ilidži (danas u Palama), Muzička akademija u Ilidži (danas u Lukavici, opština Istočno Novo Sarajevo), a u Foči s radom započinje i Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog (vidi gornji tekst).

Akademske 1995/96. godine s radom započinju Akademija likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju, kao i Fakultet fizičke kulture (danas Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta) u Palama.

Ekonomski fakultet u Brčkom, koji je svoj rad obnovio izdvajanjem iz visokoškolskih ustanova Univerziteta u Tuzli, postaje dio Univerziteta u Istočnom Sarajevu akademske 1997/98. godine.

Saobraćajni fakultet u Doboju, koji je nastao transformacijom Više tehničke škole, postaje član Univerziteta u Istočnom Sarajevu akademske 2005/2006. godine. Iste godine, transformacijom Više škole za spoljnu trgovinu, u Bijeljini nastaje Fakultet spoljne trgovine (danas Fakultet poslovne ekonomije), koji počinje s izvođenjem nastave kao član Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od 2008. godine Stomatološki fakultet transformisan je u studijski program Medicinskog fakulteta u Foči, čime je, u ovom trenutku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu zaokružen na 17 organizacionih jedinica, 15 fakulteta i 2 akademije. Na ovim fakultetima i akademijama do danas je diplomiralo preko 7000 studenata. Magistrirala su 302, a doktoriralo 135 stručnjaka i naučnika svih profila.

Period razvoja i modernizacije
Od svog osnivanja Univerzitet u Istočnom Sarajevu vodio je svakodnevnu bitku za obezbjeđivanje osnovnih uslova za izvođenje nastave – odgovarajući prostor, opremu, kabinete i laboratorije, kao i odgovarajući broj nastavnika i saradnika za izvođenje nastave.

Vremenom, zahvaljujući izuzetnom angažmanu rukovodstava Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, republičkih i lokalnih vlasti, kao i svih zainteresovanih za opstanak ove visokoškolske institucije, Univerzitet je uspio izaći iz faze preživljavanja i nametnuti koncept stabilizacije i širenja mreže Univerziteta u istočnom dijelu Republike Srpske. Nametnuti koncept podrazumijevao je da se najveća pažnja posveti stvaranju i edukaciji vlastitog nastavnog kadra, ali i praćenju evropskih trendova u procesu visokog obrazovanja. Nakon prijema u punopravno članstvo Evropske asocijacije univerziteta (EUA), Univerzitet u Istočnom Sarajevu usvaja i primjenjuje savremene nastavne i naučnoistraživačke standarde u visokom obrazovanju i angažuje se na realizaciji projekata od velikog značaja za razvoj Republike Srpske.

U poslijeratnoj istoriji Univerziteta u Istočnom Sarajevu posebno se ističe pariod rada drugog rektora, prof. dr Boriše Starovića, koji je tu dužnost obavljao od 2000 do 2005. godine, kada je Univerzitet realizovao veliki broj aktivnosti u pravcu modernizacije i unapređenja svog funkcionisanja, uključivši se aktivnije u evropske visokoobrazovne tokove.

Doba evropskog Univerziteta

U skladu sa bolonjskim procesom, čija je primjena započela 2006. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu od akademske 2007/08. godine predstavlja integrisani univerzitet, na kome, u deset univerzitetskih centara, studira preko 15 000 redovnih studenata na 38 studijskih programa, kao i više od 1000 postdiplomaca. Danas ova visokoškolska institucija predstavlja generator razvoja lokalnih zajednica u kojima egzistiraju organizacione jedinice Univerziteta. Istovremeno, primjenjujući osnovne postulate međunarodne saradnje, koju razvija sa velikim brojem institucija u regionu, Evropi i svijetu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu danas je strateški važan faktor razvoja i garant budućnosti Republike Srpske.