Start / -Foto Galerije / Na ETF-u otvorena najmodernija računarska laboratorija

Na ETF-u otvorena najmodernija računarska laboratorija

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je svečano otvorena računarska laboratorija koja se sastoji od 10 najmodernijih računara u vrijednosti od oko 20.000 KM.

Laboratorija je opremlјena zahvalјujući sredstvima iz međunarodnog projekta Erazmus + „Internacionalizacija u visokom obrazovanju u BiH“, koji se realizuje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Zoran Ljuboje istakao je od izuzetnog značaja što je Fakultet dobio najmoderniju računarsku laboratoriju, koja će biti na raspolaganju svim studentima ETF-a i ostalih fakulteta koji se nalaze u zgradi ETF-a.

Dekan Ljuboje se zahvalio rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, posebno prorektoru za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejanu Bokonjiću koji je bio rukovodilac ovog projekta.

„Podrazumijeva se da naš fakultet mora da prati savremene trendove u ovoj oblasti. Osim laboratorija koje dobijemo putem projekata ili donacija, mi i sami obazbjeđujemo modernu opremu. U toku je javna nabavka za 20 veoma modernih raučnara koje ćemo imati u roku od mjesec dana. Fakultet će iz vlastitih sredstava da obezbijedi te računare“, rekao je dekan Ljuboje, podsjećajući da je nedavno ETF dobio još jednu modernu računarsku laboratoriju zahvalјujući donaciji kompanije „Lanaco“.

Koordinator za osigranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu mr Nenad Marković istakao je da je cilј nabavke ove opreme da se intenzivira i pobolјša efikasnost izvođenja nastavnog procesa na ETF-u, ali  i da se podstakne naučno-istraživački rad i međunarnodna saradnja.

„Jedan od cilјeva jeste animirati naše nastavnike i studente da aktivnije učestvuju u  programima mobilnosti koje naš univerzitet organizuje sa inostranim univerzitetima, kao i da se naše nastavno osoblјe aktivnije uklјuči u pisanje i implementaciju projekata. Slična oprema nabavlјena je i na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, a jedan dio opreme i na Filozofskom fakultetu u Palama“, rekao je Marković, dodajući da je cjelokupan proces nabavke opreme i pobolјšanja međunarnodne saradnje dio Strategije koju je Univerzitet usvojio početkom godine, a odnosi se na unapređenje međunarnodne prepoznatlјivosti Univerziteta, kao i na bolјe pozicioniranje na rang listama na kojima je Univerzitet u Istočnom Sarajevu prisutan.

Viši asistent ETF-a Srđan Lale naglasio je da je ova moderna računarska laboratorija značajna, prije svega, za nastavnike i studente smjera Automatika i elektronika jer koriste savremene programske pakete koji zahtijevaju dobre preformanse računara.

„I ranije smo imali svu raspoloživu opremu, ali se proces rada teže odvijao nego sa ovako modernom opremom kakvu smo sad dobili. Savremeniji računari će unaprijediti nastavu na našem fakultetu“, rekao je Lale.

Dragana Nikić, student treće godine ETF-a smjer Automatika i elektronika, u ime studenata se zahvalila na donaciji, ističući da će moderna oprema doprinijeti da studenti, vježbajući na novim uređajima, lakše savladaju gradivo.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu implementira ovaj Erazmus + projekat zajedno sa ostalih sedam javnih univerziteta u BiH, kao i sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom nauke i obrazovanja, Centrom za informisanje i priznavanje kvalifikacija u BiH, Agencijom za osiguranje kvaliteta i razvoj visokog obrazovanja, te Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Međunarodu dimenziju projektu daju partneri iz Velike Britanije, Univerzitet iz Porta, kao i Univerzitet „Lueven“ iz Belgije.