Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ”Nabavka usluge osiguranja: LOT 4 osiguranje studenata” za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu