Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka reagenasa za određivanje koncentracije citokina i rad sa ćelijskim kulturama“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka (PDF)