Start / Sva Obavještenja / Objavlјena Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023

Objavlјena Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavio je Strategiju internacionalizacije Univerziteta koja predstavlјa izuzetno važan strateški dokument čiji je osnovni cilј definisanje smjera u kojem treba da se kreće Univerzitet kada je riječ o međunarodnoj prepoznatlјivosti Univerziteta, povećanju dolazne i odlazne mobilnosti, vidlјivosti naše akademske porodice i sl.

Kreirajući ovaj dokument, Kancelarija za osiguranje kvaliteta i Kancelarija za međunarodnu saradnju zajedno sa upravom Univerziteta uradila je PEST i SWOT analizu trenutnog stanja na polјu internacionalizacije, analitički obradila popunjene upitnike o internacionalizaciji od strane studenata, nastavnog i administrativnog osoblјa, te na bazi dobijenih rezultata uradila Strategiju internacionalizacije i definisala strategijske cilјeve razvoja.

U uvodnoj riječi prof. dr Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta i glavni urednik Strategije, napisao je da se Univerzitet u Istočnom Sarajevu opredijelio za otvaranje i saradnju i da ima želјu za što bolјom saradnjom sa drugim visokoobrazovnim ustanovama.

„Univerzitet kao javna ustanova ima obavezu prema entitetu/državi da se brine o osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja i nauke, a to je nemoguće ostvariti bez dobro razvijenog programa internacionalizacije. Kroz internacionalizaciju Univerzitet bi mogao da stvori jezgro dobro edukovanih stručnjaka iz različitih oblasti koji su školovani ili na drugim institucijama ili uz pomoć stranih stručnjaka na matičnoj instituciji koji će unaprijediti kvalitet rada Univerziteta u svakom smislu“, naveo je prorektor Bokonjić.

Ovaj strateški dokument, koji predstavlјa vodič za razvoj internacionalizacije, sadrži jasno definisane strateške cilјeve sa opisima zaduženja svih aktera uklјučenih u njihovu implementaciju i preciznim rokovima za realizaciju istih.

Strategija internacionalizacije kreirana je u širokom konsenzusu na Univerzitetu uz podršku menadžmenta fakulteta/akademija i Univerziteta, prošla je javnu raspravu i usvojena od strane Senata Univerziteta kao najvišeg akademskog tijela.

Izdavač Strategije je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, a kataloški zapis sa ISBN brojem izdat je od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Strategija je objavlјena u meniju Osiguranje kvaliteta – podmeni Propisi i dokumenti.