Старт / Вијести - Универзитет / Објављена Стратегија интернационализације Универзитета 2018 – 2023

Објављена Стратегија интернационализације Универзитета 2018 – 2023

Универзитет у Источном Сарајеву објавио је Стратегију интернационализације Универзитета која представља изузетно важан стратешки документ чији је основни циљ дефинисање смјера у којем треба да се креће Универзитет када је ријеч о међународној препознатљивости Универзитета, повећању долазне и одлазне мобилности, видљивости наше академске породице и сл.

Креирајући овај документ, Канцеларија за осигурање квалитета и Канцеларија за међународну сарадњу заједно са управом Универзитета урадила је PEST и SWOT анализу тренутног стања на пољу интернационализације, аналитички обрадила попуњене упитнике о интернационализацији од стране студената, наставног и административног особља, те на бази добијених резултата урадила Стратегију интернационализације и дефинисала стратегијске циљеве развоја.

У уводној ријечи проф. др Дејан Бокоњић, проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета и главни уредник Стратегије, написао је да се Универзитет у Источном Сарајеву опредијелио за отварање и сарадњу и да има жељу за што бољом сарадњом са другим високообразовним установама.

„Универзитет као јавна установа има обавезу према ентитету/држави да се брине о осигурању квалитета високог образовања и науке, а то је немогуће остварити без добро развијеног програма интернационализације. Кроз интернационализацију Универзитет би могао да створи језгро добро едукованих стручњака из различитих области који су школовани или на другим институцијама или уз помоћ страних стручњака на матичној институцији који ће унаприједити квалитет рада Универзитета у сваком смислу“, навео је проректор Бокоњић.

Овај стратешки документ, који представља водич за развој интернационализације, садржи јасно дефинисане стратешке циљеве са описима задужења свих актера укључених у њихову имплементацију и прецизним роковима за реализацију истих.

Стратегија интернационализације креирана је у широком консензусу на Универзитету уз подршку менаџмента факултета/академија и Универзитета, прошла је јавну расправу и усвојена од стране Сената Универзитета као највишег академског тијела.

Издавач Стратегије је Универзитет у Источном Сарајеву, а каталошки запис са ISBN бројем издат је од стране Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Стратегија је објављена у менију Осигурање квалитета – подмени Прописи и документи.