Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство и ревизија, кандидат др Амира Побрић

Прилог: Извјештај