Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih” za potrebe Pedagoškog fakulteta u Bijeljini