Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga održavanja kancelarijske opreme (računara i fotokopir aparata)“ za potrebe Pedagoškog fakulteta u Bijeljini