Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka materijala za čišćenje” za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka