Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluge smještaja i ishrane profesora“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči

Prilog: Оbrazac