Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka usluge smještaja i ishrane profesora” za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči