Održana 46. sjednica Upravnog odbora

Na 46. sjednici Upravnog odbora, održanoj 16. jula 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i provedenim javnim nabavkama fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu.

Data je saglasnost za pokretanje i sprovođenje javne nabavke radova na izgradnji  Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, u skladu sa Zaklјučkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1789/21 od 17.06.2021. godine.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine novačnog iznosa „Rektorske nagrade“ za studente, u iznosu od 200 konvertibilnih maraka.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine nagrada za ostvarene posebne rezultate u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu, koji doprinose razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta, u toku kalendarske 2020. godine, u kategorijama: 1. Naučni radovi, 2. Naučne monografije i poglavlјa u naučnim monografijama, 3. Ukupna citiranost radova i istraživača u Web of Science citatnoj bazi i 4. Umjetnički rad.

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i o drugim tekućim pitanjima.