Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijake opreme – LOT 1“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka