Održana petnaesta sjednica Senata

U četvrtak, 29. aprila, održana je petnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te donijeta odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti kandidata i tema doktorskih disertacija.

Donijeta je Odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2020/2021. godinu, na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Razmatran je Prijedlog Naučno–nastavnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ o izmjeni nastavnog plana i programa na prvom ciklusu studija, na studijskom programu Bogoslovsko-pastirski.

Članovi Senata su razmatrali i usvojili Elaborat o opravdanosti osnivanja modula „GIS u šumarstvu“, u okviru studijskog programa Šumarstvo, na Polјoprivrednom fakultetu, na drugom ciklusu studija.

Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima.

Donijeta je odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.