Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala” za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka