Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka auto guma“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča