Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za adaptaciju, nadogradnju i energetsku efikasnost zgrade Medicinskog fakulteta Foča“

Prilog: Оdluka