Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa EU COSME

U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen Evropskom programu klastera izvrsnosti (European Cluster Excellence Programme).

Poziv je otvoren sa ciljem da podstakne konkurentnost malih i srednjih preduzeća i njihov pristup globalnim tržištima, omogući upravljanje klaster organizacijama, njihovu razmjenu i strateško partnerstvo (posredstvom i pilot projekta “ClustersXchange”), te da unaprijedi saradnju, povezivanje i znanje u cilju profesionalizacije specijalizovanih usluga podrške malim i srednjim preduzećima i klaster organizacijama neophodne vještine za istraživanja i nova rješenja.

Pozivom se takođe nastoji omogućiti malim i srednjim preduzećima da pronađu partnere sa komplementarnim nadležnostima (tehnološki centri i druge organizacije) u cilju preuzimanja vrijednosti koje prevazilaze nacionalne, regionalne i sektorske granice, te omogući klaster organizacijama udruživanje u Evropska strateška partnerstva klastera (European Strategic Cluster Partnerships).

Evropsko strateško partnerstvo klastera nastoji da:

– Unaprijedi vještine odgovornih u klaster organizacijama u pružanju podrške malim i srednjim preduzećima,
– Podrži razvoj sveobuhvatne strategije klastera za pojedinačne klaster organizacije, kao i međuregionalnu saradnju i razvoj,
– Organizuje aktivnosti bratimljenja, saradnje, umrežavanja, sticanja znanja i projekte saradnje,
– Pruži podršku sprovođenju novog pilot projekta “ClustersXchange”.

Podnosioci projektnog prijedloga su klaster organizacije i poslovne mreže, uključene u Evropsku platformu za saradnju sa klasterima (European Cluster Collaboration platform) ili su u procesu pristupanja.

Podnosioci projektnog prijedloga moraju da budu pravne osobe koje su u potpunosti ili djelimično javna ili privatna lica.

Projektni prijedlozi moraju da budu dostavljeni od strane konzorcijuma koji je:
– sastavljen od najmanje tri različita pravna lica,
– osnovan u tri različite zemlje,
– uključuje najmanje jednu organizaciju klasifikovanu kao „manje razvijenu” ili „u tranziciji”.

Rok za dostavljanje aplikacije je 04. april 2019. godine, do 17.00 časova.

Detaljne informacije o Pozivu, načinu apliciranja, uslovima i kriterijumima koje aplikanti moraju da ispune prilikom apliciranja možete pronaći na internet stranici u nastavku: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2018-03-02.html, kao i u Programskom vodiču.

U cilju prikupljanja informacija i unapređenja učešća aplikanata iz Republike Srpske u Programima Evropske unije, molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o kandidovanju za sredstva u okviru Programa EU COSME 2014-2020.