Start / Fakulteti i Akademije / Prof. dr Goran Marković izabran za dekana Pravnog fakulteta

Prof. dr Goran Marković izabran za dekana Pravnog fakulteta

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i verfikovanjem izbora od strane rektora Univerziteta, prof. dr Goran Marković izabran je na funkciju dekana ove visokoobrazovne ustanove.

Prof. dr Goran Marković rođen je 1978. godine u Bijeljini. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2001. godine. Na istom fakultetu je magistrirao, 2005. godine, i doktorirao, 2009. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2007. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ustavno pravo biran je 2015. godine. Od 2011. godine obavljao je dužnost prodekana za naučno-istraživački rad, a od 2015. godine i dužnost člana Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prof. Marković je objavio dvije naučne knjige i 79 naučnih radova, a koautor je jednog udžbenika. Učestvovao je na oko 50 naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Član je redakcija sljedećih časopisa: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Godišnjak studenata Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Central and Eastern European Legal Studies (Atina), Journal on Contemporary Central and Eastern Europe (London), Pravni horizonti (Pravni fakultet u Nišu), Nauka i bezbednost (Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu).

Član je Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo (EPLO), sa sjedištem u Atini. Bio je urednik ili član redakcije jedanaest zbornika radova sa naučnih skupova. Učestvovao je u organizaciji osam naučnih skupova na Pravnom fakultetu, tri Škole rodne ravnopravnosti i Škole tolerancije.