Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Међународна економија, кандидат Срђан Кујунџић