Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka personalnih kompjutera” za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Trebinje