Dodijeljen sertifikat za akreditovane metode u području mehaničkih i metalografskih ispitivanja

Realizujući strateške ciljeve razvoja, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo je dobijanjem sertifikata završio aktivnosti u vezi sa akreditacijom Centra akreditovanih laboratorija, odnosno Laboratorije za zavarivanje i ispitivanje materijala.

Naime, nakon analize naučno-istraživačkih resursa, kadrovske osposobljenosti i prostornih kapaciteta, Naučno-nastavno vijeće je u maju 2021. godine iskazalo opredjeljenje za osnivanje Tijela za ocjenu usaglašenosti (TOU), odnosno Centra akreditovanih laboratorija u čijem sastavu bi se nalazile sve laboratorije koje u svom domenu rada koriste akreditovane metode ispitivanja materijela i proizvoda. Nakon izuzetno zahtjevnih aktivnosti koje su bile fokusirane na usaglašavanje sistema upravljanja sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i ispunjavanja drugih uslova, proces akreditovanja od strane nacionalnog tijela za akteditaciju, tj. Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine – BATA, je uspješno realizovan.

Laboratorija za zavarivanje i ispitivanje materijala je, kroz postupak akreditovanja, dokazala da se u rezultate ispitivanja može imati povjerenje. Uzimajući u obzir da je Institut za akreditovanje BiH potpisnik Bilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju kao i sporazuma sa ILAC-om (Međunarodna organizacija za saradnju u području akreditovanih laboratorija), izvještaji koje izdaje naša laboratorija u akreditovanom području sada mogu biti prihvaćeni u cijelom svijetu.

Potrebno je naglasiti da smo u toku postupka akreditacije imali dobru saradnju sa BATA-om, a posebno sa BATA – Timom za ocjenjivanje, koji je, na profesionalan način, proveo ocjenjivanje naše laboratorije.

Akreditacija metoda ispitivanja metalnih materijala i proizvoda od metalnih materijala, nabavka neophodne opreme i edukacija osoblja je podržana kroz projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji je implementirala Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansijska sredstva je obezbijedila Švedska razvojna agencija SIDA. Rukovodstvo Fakulteta izražava zahvalnost osoblju Mašinskog fakulteta koje je uz veliku posvećenost i zalaganje uspjelo završiti sve aktivnosti u veoma kratkom roku.

Naši napori u budućnosti će biti usmjereni na kontinuirano unaprjeđenje sistema kvaliteta u radu akreditovanog centra, te jačanju podrške, prije svega malim i srednjim preduzećima u cilju povećanja njihove konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Takođe, značajan dio naših aktivnosti odnosiće se i na jačanje svijesti kod studentske populacije o značaju akreditacije i primjeni pojedinih metoda ispitivanja, te korišćenju etalonirane mjerne opreme u naučno-istraživačke svrhe.

Detaljan prikaz metoda u akreditovanom području mehaničkih i metalografskih ispitivanja, uključujući i mjerni opseg možete pogledati OVDJE.

Poziv privrednim subjektima za saradnju sa Mašinskim fakultetom Istočno Sarajevo možete pročitati OVDJE.