Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača „Usluge osiguranja studenata“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko

Prilog: Оdluka