Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči

Prilog: Оdluka