Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga prevoza studenata“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči

Prilog: Оbrazac