Održana završna konferencija projekta STINT

Na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) 3. i 4. aprila održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus+ projekta „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH“ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education – STINT).

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih javnih univerziteta u BiH, predstavnici Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske sa zamjenikom ministra, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine sa zamjenikom direktora, predstavnici Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, predstavnici Centra za informisanje i priznavanje kvalifikacija, kao i veliki broj dekana i prodekana sa fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa studentima. Prisutni su bili i predstavnici univerziteta iz Evropske unije, koordinatorski KU Leuven Univerzitet, i predstavnici sa Politehničkog Univerziteta u Portu. Sastanak je uveličan prisustvom predstavnika Evropske delegacije u BiH, predstavnika Erasmus+ nacionalne kancelarije BiH, gradonačelnika grada Brčko, predstavnika odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta.

Predstavljeni su rezultati troipogodišnjeg projekta koji su u cjelini doprinijeli boljoj internacionalizaciji i povećanoj svijesti o povezivanju sa priznavanjem kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja. Svi javni univerziteti su proveli analizu stanja ovih sektora na svim svojim fakultetima i akademijama, analizirali detaljno internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija, te na taj način procijenili svoje interne snage i slabosti, ali i analizirali prijetnje i mogućnosti iz vanjskog okruženja. Sve ovo je omogućilo izradu Strategije internacionalizacije na svakom javnom univerzitetu koje su bile u široj raspravi, i na kraju usvojene od strane senata univerziteta. Izrađen je Model za priznavanje kvalifikacija usklađen sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju i UNESCO preporukama za priznavanje kvalifikacija, u skladu sa kojim su svi javni univerziteti uskladili svoju institucionalnu regulativu. U ovom pravcu, edukovan je veliki broj osoblja, i to stručnog osoblja koje se bavi ovom tematikom, preko 230 u cijeloj BIH, i to ne samo javnih univerziteta nego i privatnih univerziteta.

Praktično su provedene edukacije predstavnika timova javnih univerziteta, predstavnika ministarstava, kao i predstavnika agencija partnera u projektu na univerzitetima partnerima iz Evropske unije, koji su kasnije imali zadatak da edukuju minimalno 100 osoba na svojim univerzitetima, tako da je preko 1000 osoba edukovano na ovim radionicama. Svaki javni univerzitet je putem zajednički provedene nabavke dobio opremu u vidu kompjutera i praktičnih računarskih elemenata koje su instalirane na različitim fakultetima u cilju jačanja informatizacije osoblja i studenata.

Projekat je na određen način doprinio i izmjenjenim Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa tokom 2016. godine u pravcu inkorporiranja u same kriterijume više internacionalizacije koja će se zahtjevati od visokoškolskih ustanova i studijskih programa u procesu akreditacije. Vezano za ovo, za komisije stručnjaka za akreditaciju izrađen je i Vodič za ocjenu kvaliteta internacionalizacije tokom procesa akreditacije u kom su svi BiH kriterijumi za akreditaciju upoređeni sa metodologijom Evropskog konzorcijuma za akreditaciju (ECA), kako bi bili usaglašeni sa evropskim pravilima u ovoj oblasti. Projekat je kroz različite aktivnosti doprinio izradi različite nedostajuće regulative u oblasti međunaordne saradnje, organizaciji okruglih stolova, rasprava, organizaciji međunaordnih događaja, pokretanjem jezičkih centara, otvaranjem Fondacije za razvoj međunarodne saradnje osoblja i studenata u Federaciji BiH, pokretanjem konferencije Internacionalizacija – izazovi u visokom obrazovanju na prostoru Republike Srpske, organizaciji staff week događaja, info dana.

Projekat je podržan i od strane Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine putem potpisivanja zajedničke deklaracije o internacionalizaciji.

Projekat je generalno ocijenjen kao vrlo uspješan projekat koji je realizovao više strukturnih mjera koje utiču na reformu visokoobrazovnog procesa u Bosni i Hercegovini u skladu sa „Prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026“, a naročito uključujući strategijske dokumente u oblasti visokog obrazovanja postavljenih u strategiji razvoja obrazovanja Republike Srpske 2016-2021 i strateškim pravcima razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH 2012-2022.