Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: „Računarska oprema i potrepštine“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko

Prilog: Оdluka (PDF)