Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Usluge štampanja“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka (PDF)