Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 267)

Обавјештења – Универзитет

Измјене и допуне Правилника о суфинансирању научно-истраживачких пројеката

Министарство науке и технологије Владе Републике Српске објавило је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о суфинансирању научно-истраживачких пројеката. Измјенама и допунама Правилника предвиђено је да координатор пројекта у току једне календарске године може бити истовремено пријављен на максимално један приједлог пројекта у својству координатора пројекта и као члан …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање Вишeг асистента на студијском програму Специјална едукацијa и рехабилитација, ужа научна област-Дефектологија односно ужа област образовања-Развојни поремећаји на Медицинском факултету – Ивана Зечевић

  Избор

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишeг асистента на студијском програму Специјална едукација и рехабилитација, ужа научна област – Дефектологија односно ужа област образовања Развојни поремећаји – Бојана Мастило

Извјештај

Прочитајте

​Јавни позив за чланове комисија за процјену пројеката

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe упућуje пoзив зaинтeрeсoвaнимa кojи су сe aфирмисaли и oствaрили знaчajнe рeзултaтe у oблaсти књижeвнoсти, музикe, филмскe, пoзoришнe, ликoвнe и примиjeњeнe умjeтнoсти, тe у oблaсти зaштитe културнoг нaсљeђa дa сe приjaвe нa jaвни пoзив зa члaнoвe кoмисиja. У склaду сa члaнoм 12. Прaвилникa o суфинaнсирaњу …

Прочитајте