Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво –сви облици стваралаштва –Теорија и историја ликовне умјетности и Поетике и филозофије умјетности), кандидат др Драган Чихорић