Horizon 2020

  • O programu
  • Spisak projekata
  • Dokumenti i obrasci

Horizon 2020

Horizon 2020 je najveći program Evropske unije usmjeren na istraživanja i inovacije. U periodu od 7 godina (2014-2020) planirano je oko 80 milijardi evra budžeta za finansiranje. Program je otvoren za organizacije iz svih sektora (akademski sektor, državne organizacije, privreda, srednja i mala preduzeća, udruženja, nevladine organizacije itd.) i omogućava da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučno-istraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom, kao i malim i srednjim preduzećima. Sam program ima pojednostavljenu strukturu, koja omogućava da se učesnici fokusiraju na svoj rad i da realizacija projekta bude efikasnija.

Horizon 2020 obuhvata istraživanje i inovacije u tri prioritetna pravca: Izvrsna nauka, Liderstvo u industriji i Društveni izazovi.

1. Izvrsna nauka
Prioritet „Izvrsna nauka“ ima za cilj unapređenje evropskog naučnog potencijala, osiguranje stalnog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na taj način će se moći osigurati dugoročna konkurentnost Evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. Ciljevi ovog prioriteta obuhvataju: Evropsko istraživačko vijeće, Budućnost i tehnologije u nastajanju, Program Marie Sklodowska-Curie i Istraživačke infrastrukture.

2. Liderstvo u industriji
Prioritet „Liderstvo u industriji“ ima za cilj da Evropa zadrži vodeći položaj u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima uz povećanje strateških ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz pronalazak inovacija. Za ovaj prioritet poseban naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima i finansiranju „rizičnog“ istraživanja i razvoja, odnosno onih projekata koji u sebi nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist. Ciljevi ovog prioriteta obuhvataju: Liderstvo u oblasti naprednih i industrijskih tehnologija, Pristup finansijama rizika i Inovacije u malim i srednjim preduzećima.

3. Društveni izazovi
Prioritet „Društveni izazovi“ je usmjeren na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina. Sredstva će se usmjeravati na sljedeće društvene izazove: zdravlje, demografske promjene i kvalitet života; sigurna, čista i efikasna energija; pametan, zeleni i integrisani prevoz; klimatske aktivnosti, okolina, učinkovitost resursa i sirovina, bezbjednost društva i dr.
Više o Horizon 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Državne kontakt osobe za Horizon 2020:

Gosp. Ammar Miraščija
Državni NCP koordinator – IDEAS – INCO NCP
Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Adresa: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +38733492597
Mejl: ammar.mirascija@mcp.gov.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Đorđe Markez
Pravna i finansijska pitanja – Sigurnost – JRC
Organizacija: Univerzitet u Banjoj Luci
Adresa: Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38751321275
Mejl: markezdj@teol.net
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Zoran Dimitrijević
SMEs (Mala i srednja preduzeća)
Organizacija: Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA – PD
Adresa: Aleja kozarskog odreda bb, 79101, Prijedor, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38752241600
Mejl: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Senad Hromić
Pristup finansijama
Organizacija: Vanjskotrgovinska komora BiH
Adresa: Branislava Đurđevića 10, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38761201010
Mejl: senad.hromic@komorabih.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Dina Masnik-Ćulahović
Evropsko istraživačko vijeće
Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Adresa: Trg BiH 3, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +38762641635
Mejl: dmasnik@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Salko Kovačić
Buduće i tehnologije u nastajanju
Organizacija: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Adresa: Univerzitetski kampus, 88104, Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel: +38736570727
Mejl: salko@unmo.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Dalibor Drljača
Marie Skłodowska-Curie akcije – Evropska istraživačka infrastruktura
Organizacija: Univerzitet Istočno Sarajevo
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126, Istočno Sarajevo, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38766807302
Mejl: drljacad@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Jasna Hivziefendić
Informacije i komunikacijske tehnologije (ICT) – Sigurna, čista i efikasna energija
Organizacija: Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini
Adresa : Slatina 2, 75000, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel:
Mejl: jasna.hivziefendic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gosp. Danijel Šogorović
Nanotehnologije novih materijala i napredne proizvodnje i prerade – Svemir – Pametni, zeleni i integralni transport
Organizacija: Sveučilište u Mostaru
Adresa: Matice Hrvatske bb, 88000, Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel +387363370030
Mejl: danijel.sogorovic@sve-mo.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Katarina Bošnjaković
Zdravlje, demografske promjene i blagostanje – Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda morskih i pomorskih istraživanja i bio-ekonomije; Biotehnologija-Klimatske akcije, efikasnost resursa i sirovina
Organizacija: Univerzitet Istočno Sarajevo
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126, Istočno Sarajevo, RS, Bosna i Hercegovina
Tel +38757320330
Mejl: katarina.bosnjakovic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Nina Begović
Uključiva, inovativna i promišljena društva
Organizacija: Univerzitet u Sarajevu
Adresa: Obala Kulina Bana 7/II, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38733565119
Mejl: nina.begovic@unsa.ba
Internet stranica: www.ncp.ba

Gđa. Mirna Raič
Euratom
Organizacija: Sveučilište u Mostaru
Adresa: Matice Hrvatske bb, 88000, Mostar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +38736355020
Mejl: mirna.raic@gmail.com
Internet stranica: www.ncp.ba

2016. godina
Naziv projekta: Mastiha treatment for Healthy obese with NAFLD diagnosis (MAST4HEALTH)
Koordinator: Harokopio University
Rukovodilac na UIS: prof. dr Dejan Bokonjić
Članica: Tehnološki fakultet Zvornik
Internet stranica projekta: www.mast4health.eu
Trajanje: 2016-2020.
Oznaka projekta: 691042

2014. godina
Naziv projekta: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)
Koordinator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS
Rukovodilac na UIS: dr Nenad Marković
Članica: Rektortat
Internet stranica projekta: www.rars-msp.org/sr/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/c12
Trajanje: 2014-2020.
Oznaka projekta: 649148