Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku “Nabavka personalnih kompjutera” za Akademiju likovnih umjetnosti Trebinje