Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale – LOT 2