Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavke ’’Nabavka goriva za putnički automobil’’ za potrebe Mašinskog fakulteta