Univerzitet u Istočnom Sarajevu potpisnik Berlinske deklaracije o otvorenom pristupu znanju

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Milan Kulić je u srijedu, 15. jula 2020. godine, potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka.

Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), potpisana je 22. oktobra 2003. godine u Berlinu, na inicijativu Društva Maks Plank (Max-Planck-Gesellschaft). Prema ovoj deklaraciji otvoreni pristup se definiše kao sveobuhvatan izvor lјudskog znanja i kulturne baštine koje je potvrđen od strane naučne zajednice, a Internet pruža priliku za obezbjeđivanje pristupa tom znanju u čitavom svijetu.

Institucije potpisnice Berlinske deklaracije se obavezuju na promovisanje otvorene nauke radi ostvarivanja dobrobiti nauke i društva kroz slјedeće aktivnosti:

  • ohrabrivanje istraživača/stipendista da objavlјuju svoje radove u skladu sa načelima otvorenog pristupa
  • ohrabrivanje posjednika kulturne baštine da podrže otvoreni pristup postavlјanjem svojih izvora na Interneta
  • razvijanje sredstava i načina za vrednovanje doprinosa i Internet časopisa sa otvorenim pristupom kako bi se održali standardi obezbjeđenja kvaliteta i dobre naučne prakse,
  • podržavanje da publikacije sa otvorenim pristupom budu priznate prilikom unaprjeđivanja autora i vrednovanja njihovog naučnog doprinosa,
  • razvoj infrastrukture otvorenog pristupa putem razvoja softverskih alata, obezbjeđivanjem sadržaja, izradom metapodataka ili objavlјivanjem pojedinačnih radova.

Internet stranica Berlinske deklaracije: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
Potpisnici Berlinske deklaracije: https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories