Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga smještaja profesora“ za potrebe Muzičke akademije

Prilog: Оdluka