Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Smještaj gostujućih profesora Poljoprivrednog fakulteta na lokaciji Bijeljina“

Prilog: Оdluka